راهنمای بیماران
نحوه پذیرش
خدمات ارائه شده
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه ها
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourism


تعرفه ها

سقف تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال 1398 بخش خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران


 

ردیف عنوان تعرفه آزاد تعرفه دولتی تفاوت تعرفه
1 ضریب ریالی کـای حرفه ای 412000 95200 316800
2 ضریب ریالی کای فنی 528000 112600 415400
3 ضریب ریالی کای حرفه ای باعلامت (#) و کدهای 7و8 216000 95200 120800
4 ضریب ریالی کای فنی باعلامت( #) و کدهای 7و8 277000 112600 164400
5 اتاق یک تخته 9624000 3651000 7698000
6 اتاق دوتخته 7485000 2740000 5659000
7 اتاق سه تخته و عمومی 5346000 1826000 3520000
8 تخت نوزاد سالم 3743000 914000 2829000
9 تخت نوزاد بیمار 5346000 1279000 4067000
10 تخت  ICU 13471500 5931100 7540400
11 تخت CCU 12296000 4236000 8060000
12 تخت POST CCU 9623000 3322000 6301000