راهنمای بیماران
نحوه پذیرش
خدمات ارائه شده
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه ها
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourism


تعرفه ها

سقف تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال 1395 بخش خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

درجه 1

خدمت مبلغ تعرفه طبق مصوبه
  1395 درجه ی1            
  سقف تعرفه
مصوب دانشگاه
در بخش خصوصی سال 1395(درجه 1)         
یک تخته 6,480,000 5,800,000
دو تخته 5,040,000 4,500,000
سه تخته 3,600,000 3,200,000
نوزاد سالم 2,520,000 2,270,000
نوزاد سطح دوم 3,600,000 3,200,000
تخت سوختگی 10,800,000 9,700,000
تخت روانی 3,600,000 3,200,000
PO CCU 6,480,000 5,800,000
CCU 8,280,000 7,500,000
ICU-NICU 12,960,000 11,700,000
BICU 14,400,000 13,000,000
Kجراحی 400,000 400,000
Kبیهوشی  400,000 400,000
ضریب تعرفه دندانپزشکی 12,000 12,000
Kفیزیوتراپی سرپایی  210,000 210,000
Kفیزیوتراپی بستری 400,000 400,000

درجه 2

 

خدمت مبلغ تعرفه طبق مصوبه
  1395 درجه ی2           
  سقف تعرفه
مصوب دانشگاه
در بخش خصوصی سال 1395(درجه 2)         
یک تخته 5,184,000 4,700,000
دو تخته 4,032,000 3,600,000
سه تخته 2,880,000 2,600,000
نوزاد سالم 2,016,000 1,800,000
نوزاد سطح دوم 2,880,000 2,600,000
تخت سوختگی 8,640,000 7,800,000
تخت روانی 2,880,000 2,600,000
PO CCU 5,184,000 4,700,000
CCU 6,624,000 6,000,000
ICU-NICU 10,368,000 9,300,000
BICU 11,520,000 10,400,000
Kجراحی 400,000 400,000
Kبیهوشی  400,000 400,000
ضریب تعرفه دندانپزشکی 12,000 12,000
Kفیزیوتراپی سرپایی  210,000 210,000
Kفیزیوتراپی بستری 400,000 400,000

 

درجه 3

خدمت مبلغ تعرفه طبق مصوبه
  1395 درجه ی3          
  سقف تعرفه
مصوب دانشگاه
در بخش خصوصی سال 1395(درجه 3)         
یک تخته 3,888,000 3,500,000
دو تخته 3,024,000 2,700,000
سه تخته 2,160,000 1,900,000
نوزاد سالم 1,512,000 1,400,000
نوزاد سطح دوم 2,160,000 1,900,000
تخت سوختگی 6,480,000 5,800,000
تخت روانی 2,160,000 1,900,000
PO CCU 3,888,000 3,500,000
CCU 4,968,000 4,500,000
ICU-NICU 7,776,000 7,000,000
BICU 8,640,000 7,800,000
Kجراحی 400,000 400,000
Kبیهوشی  400,000 400,000
ضریب تعرفه دندانپزشکی 12,000 12,000
Kفیزیوتراپی سرپایی  210,000 210,000
Kفیزیوتراپی بستری 400,000 400,000

 

درجه 4

خدمت مبلغ تعرفه طبق مصوبه
  1395 درجه ی4         
  سقف تعرفه
مصوب دانشگاه
در بخش خصوصی سال 1395(درجه4)         
یک تخته 2,592,000 2,300,000
دو تخته 2,016,000 1,800,000
سه تخته 1,440,000 1,300,000
نوزاد سالم 1,008,000 910,000
نوزاد سطح دوم 1,440,000 1,300,000
تخت سوختگی 4,320,000 3,900,000
تخت روانی 1,440,000 1,300,000
PO CCU 2,592,000 2,300,000
CCU 3,312,000 3,000,000
ICU-NICU 5,184,000 4,700,000
BICU 5,760,000 5,200,000
Kجراحی 400,000 400,000
Kبیهوشی  400,000 400,000
ضریب تعرفه دندانپزشکی 12,000 12,000
Kفیزیوتراپی سرپایی  210,000 210,000
Kفیزیوتراپی بستری 400,000 400,000