راهنمای بیماران
نحوه پذیرش
خدمات ارائه شده
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه ها
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourism


بیماران با دستور بستری در:

ساعات اداری به واحد پذیرش

عصرها به واحد ترخیص

شب ها به بخش اورژانس و زایشگاه 

جهت بستری شدن مراجعه می نمایند.