تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismاخبار

در پی سفر مدیر عامل محترم بیمارستان جناب آقای دکتر اصفهانی زاده ، از سوی هیأت مدیره طی حکمی ، بطور موقت جناب آقای دکتر مسعود شایسته آذر عهده دار انجام وظایف ایشان شدند 

خبر

طبق حکم مورخ ٢٠١١٩٣ از سوی هیأت مدیره بیمارستان جناب آقای دکتر افشین معلم سواسری به سمت رییس بیمارستان منصوب شده و مجدداً تأکید گردید تا با حفظ حقوق بیماران و تأمین منافع پرسنل بیمارستان و رعایت تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره و مدیرعامل در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی مازندران و کسب نظرات کارشناسان جهت ارایه خدمات بهتر به مراجعین و پیگیری امر اعتباربخشی بیمارستان و همکاری مثبت با سازمانهای مرتبط با امر بهداشت و درمان نهایت کوشش خود را معطوف دارند .