تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismتیم مدیریتی

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:آقای دکترحسن قادری

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس:آقای دکتر مسعود شایسته آذر

عضو هیئت مدیره :آقای دکتر عبدالرحمان رحمانیان

عضو هیئت مدیره :آقای دکتر نادعلی موسی نژاد

عضو هیئت مدیره :آقای دکتر کیومرث نوروزپور دیلمی

عضو هیئت مدیره :آقای دکتر غفارولیپور کلتی

عضو هیئت مدیره :خانم دکتر سپیده یزدانی

بارسین:آقای دکتر محمدرضا مهدوی-آقای دکتر محمدرضارضایی

مدیرعامل:آقای دکتر محمود عابدینی

رئیس بیمارستان:آقای دکتر افشین معلم سواسری

مسئولین ایمنی بیمارستان:آقای دکتر افشین معلم سواسری

مسئول فنی بیمارستان:آقای دکتر افشین معلم سواسری

مسئولین فنی داروخانه
صبح:آقای دکتر ابوالحسن  معینی
عصر:آقای دکترعلی  معینی

مسئولین فنی رادیولوژی و سونوگرافی:آقای دکتر ذوالفقارخانی

مسئولین فنی آزمایشگاه:خانم دکتربرزویی

مترون و مسئول رسیدگی به شکایات:سرکارخانم مهرآذین