تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismسیاست های اصلی بیمارستان

1-استقرار فرهنگ ایمنی بیمار در سطوح عملکردی بیمارستان

2-ارتقاء سلامت بیماران، همراهان و کارکنان جامعه

3-پیاده سازی برنامه ملی ترویج زایمان طبیعی با اولویت ایمنی مادر و نوزاد

4-ترویج و استقرار فرهنگ بیمار محوری

5توانمند سازی کارکنان در راستای انجام مأموریت های محوله

6-افزایش درامد و کاهش هزینه بیمارستان در چارچوب ضوابط مربوط و رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار

7-رعایت اصول رفتار حرفه ای و اخلاق بالینی با اولویت بخشی حقوق بیمار در تمام سطوح عملکردی

8-پیاده سازی مدیریت مبتنی بر شواهد