تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismسیاست های اصلی بیمارستان

1-ارتقاء ایمنی بیمار

2-کاهش تعداد سزارین

3-پذیرش همراه

4-جذب نیروهای قراردادی

5-فراهم آوردن زمینه مناسب جهت پذیرش پزشک مهمان

6-جایگزینی تجهیزات و لوازم پزشکی و بهداشتی با انواع یکبارمصرف