تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismوضعیت کنونی بیمارستان

نوع مالکیت بیمارستان و وابستگی سازمانی:حقوقی

نحوه اداره بیمارستان:انتفاعی

وضعیت بیمارستان:درمانی

تعداد و و ضعیت تخت ها:

این بیمارستان دارای 50 تخت مصوب و 9 بخش می باشد که شامل 4 بخش عمومی ( جراحی ، داخلی ، زنان و زایمان و اطفال ) و    دو بخش ویژه ( CCU و ICU ) می باشد و پزشکان متخصص در رشته های مختلف در این بیمارستان مشغول به کار می باشند . 
این بیمارستان شامل 9 بخش و بخش های پاراکلینیک شامل آزمایشگاه ، رادیولوژی ، اکوکاردیوگرافی ، اسپیرومتری ، EEG ، EMG ، اودیومتری ، داروخانه ، سونوگرافی ، فیزیوتراپی و توانبخشی می باشد .